Новини

logoВ Слънчев бряг - АД, е проведен търг с тайно наддавне за продажба на недвижим имот, представляващ...


За повече информация изтеглете прикачения файл.

 

logo

О Б Я В Я В А : Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

 

Прочети още: Обява за продажба

 

logo

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот...

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, писмо изх.№92-00-07-339/04.09.2014г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, с което е дадено разрешение за извършване на продажбата по реда на чл.28, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Решение № 2.11.2013г. и Решение № 1.12.2014 на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

                                         О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – собственост на „Слънчев бряг“ АД, представляващ Склад № 2 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.304.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ет.1, обект склад 2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.304, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ от 386 кв.м.

Търгът ще се проведе на 21.10.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД, в заседателната зала на втори етаж.

Първоначална цена425 400лева без включен ДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на50 000 лева, вносим до 20.10.2014г. вкл., по банков път, по сметка на „Слънчев бряг“ АД: „ПИБ“АД, IBAN BG54FINV915010BGN06F0J, BIC FINVBGSF.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

4. Тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден, срещу сумата от 600 лв., с включен ДДС, платени в касата на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг или по банков пат, по посочената банкова сметка, а документацията се получава в деловодството на 2-ри етаж - технически сътрудник.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в административната сграда -технически сътрудник, етаж втори.

6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка до 20.10.2014 г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,30 часа на 20.10.2014 г.

Тел. за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД