Общо Събрание

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, 12 юни 2015

 1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2013г.;

 2. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

 3. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2013г. и освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.;

 4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г.

 5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г.

 6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.

 7. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на „Слънчев бряг“ АД през 2014г.;

 8. Приемане на доклад на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г.;

 9. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг” АД за дейността през 2014г.;

 10. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;

 11. Избор на нови членове на Съвета на директорите, избор на председател на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им и определяне на гаранция за управлението им.

 12. Оправомощаване на г-жа Николина Ангелкова – Министъра на туризма, която да сключи от името на „Слънчев бряг” АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

 13. Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет и определяне на мандата на Одитния комитет и определяне на възнаграждения на председателя и членовете на Одитния комитет на Слънчев бряг” АД;

 14. Оправомощаване на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД за предприемане на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и уведомяване на компетентните органи;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 3. Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА, и освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.;

По т. 4. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 5. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 6. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Георги Дочев за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.;

По т. 7. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 8. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 9. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 10.:

10.1. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и с оглед изтичане на 3-годишния мандат, определен с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г. и последвалото удължаване с още 3 месеца, съгласно Решение по т. 9 от дневния ред на ОСА, проведено на 06.06.2013 г., ОСА освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

 • Златко Тодоров Димитров, – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

 • Иво Симеонов Маринов, – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

 • Константин Димов Лефтеров, – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

 • Соня Маркова Енилова, – избрана с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

 • Мариела Дамянова Павлова, – избрана с Решение по т. 8 от дневния ред на ОСА, проведено на 28.06.2012 г. при започнат мандат;

По т.10.2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

По т.11. На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон ОСА на „Слънчев бряг“АД:

11.1. избира за членове на съвета на директорите:

11.1.1. Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 47, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Счетоводство и контрол“;

11.1.2. Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 образователно – квалификационна степен – бакалавър по специалност „Туризъм“;

11.1.3. Неделина Стоянова Ташева, с постоянен адрес:гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 25, образователно – квалификационна степен – специалист – организатор в областта на туризма;

11.1.4. Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Право“;

11.1.5. Лидия Благоева Иванова, с постоянен адрес: гр. София,ж.к. Младост – 4, бл. 412, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

11.2. избира Председател на Съвета на директорите г-жа Лидия Благоева Иванова

11.3. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

11.4. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

11.5. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД

11.6. Приложение към ОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации;

По т. 12. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал. 7 от ТЗ, освобождава досегашния Одитен комитет и избира нов Одитен комитет, определя мандата на Одитния комитет и определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет, като оправомощава Министъра на туризма - г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

По т.13:

13.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова  и Иво Симеонов Маринов;

13. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг” АД;

13.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя председател измежду членовете на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА и съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

13.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя възнаграждение на членовете и председателя на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг” АД, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда.

По т. 14 Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, оправомощава Съвета на директорите на „Слънчев бряг“АД да предприеме на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 07.05.2015г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 29.05.2015г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.06.2015г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД