Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 23.06.2014

 

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г., съгласно постъпилите предложения на ОСА;

7. Приемане на доклад на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД.

8. Освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА освобождава като членове на съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720;

- Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649 – с подадено заявление за освобождаване;

- Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685;

- Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555;

- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 и 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.

            10. Избор на членове на съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект на решение: ОСА:

  • избира за членове на съвета на директорите:

-      ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6404100446, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Оборище № 88, aп. 1, професионална квалификация – инженер;

-      РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ, ЕГН 6404170628, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 27, професионална квалификация – магистър по икономика и организация на туристическия бизнес;

-      СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 7804278075, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. Генерал Скобелев № 31-1, професионална квалификация – магистър по право;

-      ВЕСЕЛИН ПРЕСЛАВОВ МАРИНОВ, ЕГН 6308300460, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Пирин № 1, професионална квалификация – икономист-счетоводител – магистър;

-      ТАНЯ ИВАНОВА ВЛАСИАДУ, ЕГН 7811154479, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. Царевец № 31, професионална квалификация – стопанско управление – магистър;

  • определя мандата на членове на съвета на директорите на 3 години;
  • определя възнаграждението на членове на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл.33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009г. и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009 г.

            11. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството, договор с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.244, т.7 от ТЗ, оправомощава Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

12. Освобождаване на одитния комитет, избор на нов одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг” АД и определяне на възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет.

Проект за решение:

            12.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД освобождава одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

            12.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД избира одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

            12.3. Избира председател на одитния комитет на „Слънчев бряг” АД, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

12.4. Определя месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 80 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 07.04.2014г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 09.06.2014г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.07.2014г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Attachments:
Download this file (Materiali.pdf)Материали[ ]2732 kB
Download this file (palnomostno_protokol.pdf)Протокол[ ]1162 kB
Download this file (pokana.pdf)Покана[ ]542 kB