Общо Събрание

Редовно общо събрание на акционерите, 29.06.2015

1. Приемане на одитния доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2014г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2014г.;

2. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2014г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2014г.;

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирани одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;

4. Разпределение на печалба за 2014г.
Поект на решение: Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2014г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2014г. и не следва да се изплащат дивиденти.
Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.
Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.
Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 07.05.2015г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 15.06.2015г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.07.2015г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Attachments:
Download this file (PYLN.- OBRAZEC за РОСА 2015.doc)Пълномощно - образец[ ]50 kB
Download this file (документация РОСА 2015.pdf)Документация[ ]2555 kB
Download this file (покана РОСА 2015.pdf)Покана[ ]450 kB
Download this file (СД - РОСА 2015.pdf)СД[ ]701 kB