Общо Събрание

Протокол от РОС състояло се на 28.06.2012