Общо Събрание

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Проект за решение: ОСА на “Слънчев бряг” АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от назначените експерт - счетоводители


2. Закриване на одитния комитет на дружеството, освобождаване от длъжност на членовете му и прекратяване на дейността му.


Проект за решение: ОСА закрива одитния комитет на дружеството, освобождава от длъжност на членовете му и прекратява на дейността му.


Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акции на дружеството е 1 957 808/един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Съгласно чл. 115 ал.5 ЗППЦК поканата заедно с материалите за общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството http://www.sunnybeachbg.net/ Имащи право да вземат участие в извънредно общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД са лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в извънредно общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД – физическите лица се легитимират с документ за самоличност, представителите на акционери юридически лица и удостоверение за актуално правно състояние (оригинал). Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. “Слънчев бряг”АД изисква пълномощните да бъдат представени в седалището на дружеството два работни дни преди деня на извънредното общо събрание. Регистрацията за участие в извънредното общо събрание започва в 10,30 часа на 15.12.2010г. пред залата на Главна дирекция. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни а именно на 29.12.2010г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Attachments:
Download this file (pokana.pdf)Покана[ ]120 kB