Решение за определяне спечелил търга за сграда,,Божур''и дворно място.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за изпълнител на услуги на крайбрежна - северен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за изпълнител на услуги на крайбрежна -южен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение на Изп.директор за застрахователни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.