Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 30.06.2016

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитния доклад на назначения с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания регистриран одитор – Мария Стоянова Николова за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;

2. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2015г.;

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

4. Разпределение на печалба за 2015г.

5. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2015г.;

6. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2015г.;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РОСА:

По т.1.Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова, рег.№ 0731 (Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания) за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;

По т.2. Общото събрание на акционерите, приема заверения отрегистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

По т.3.Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания – Мария Стоянова Николова рег. № 0731, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

По т.4. Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2015г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2015г. и не следва да се изплащат девиденти.

По т.5. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.6. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.7. Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА