Общо Събрание

Протокол от ИОС състояло се на 23.12.2013

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Протокол от РОС състояло се на 06.06.2013

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 06.06.2013

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД СВИКВА редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 06.06.2013г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ;

7. Приемане на доклад на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: 7.1.Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 11.07.2012 г.
8.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Соня Маркова Енилова като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.3. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Константин Димов Лефтеров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.4. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Златко Тодоров Димитров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.5. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Иво Симеонов Mаринов като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.6. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мариела Дамянова Павлова като член на Съвета на директорите за периода от 11.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

9. Преизбиране за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР на членове на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД преизбира за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР за членове на съвета на директорите:
9.1. Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” 12, професионална квалификация – география на туризма.
9.2. Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. „Иван Вазов” 12, професионална квалификация – международни отношения.
9.3. Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Хан Крум” 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол.
9.4. Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 462, ап. 39, професионална квалификация - юрист
9.5. Иво Симеонов Маринов ЕГН 6311206649, с адрес: гр. София, ул. Бурел № 60 вх.Б ет.3 ап.21, професионална квалификация – икономика и организация на международния туризъм.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 10.1. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника на реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавано участие в капитала при спазване на изисквания на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.130 от 05.11.1998г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 год. и чл.7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г. с всички последващи негови изменения и допълнения).
10.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя размер на гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите от 3-месечното им брутно възнаграждение

11. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира Асен Василев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма, да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението.

12. Избор на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД и избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. Проект за решение: 12.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов. 12.2. Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД

Протокол от РОС състояло се на 28.06.2012

logo

 

Моля, изтеглете прикачените файловете.

  

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 28.06.2012

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на 28.06.2012г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

 

Прочети още...

Протокол от РОС състояло се на 29.06.2011

logo

 

Моля, изтеглете прикачените файловете.

 

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 29.06.2011

logoСъветът на директорите на "Слънчев бряг" АД, ЕИК:812020577, със седалище и адрес на управление: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в изпълнение на чл.16, ал.2 от Устава и на основание чл.223 ал. 1 от Търговски закон  СВИКВА  редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг"АД на 29.06.2011г. в 11:00 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

Прочети още...

Протокол от ИОС състояло се на 21.02.2010

Моля, изтеглете прикачените файловете.

 

Прочети още...

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 21.02.2011

logoСъветът на директорите на "Слънчев бряг" АД/ к.к. Слънчев бряг, община Несебър/, взе решение на основание чл.223 ал. 1 ТЗ ДА СВИКА извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД на 21-02-2011г. в 11 часа в к.к.Слънчев бряг/ общ.Несебър/ в сградата на Главна дирекция, ет.2 при следния дневен ред:

 

Прочети още...

Уведомление 15.12.2010

logoУведомяваме Ви, че на 15.12.2010г. от 11:00 часа, няма да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, поради отказ на обявлението на

 

Прочети още...