Общо Събрание

Съобщение за допълнителни материали по т.14 от дневния ред на ОСА на 29.06.2022г. и материали

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със свиканото редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD290622ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, на 29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, и допълнително представени документи от Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за резултати от проведения на 03.06.2022г. конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., на основание чл.223, ал.4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,

„Слънчев бряг“ АД, уточнява следното: