Общо Събрание

Протокол от РОС състояло се на 29.06.2011