Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 29.06.2011

 

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД за дейността на дружеството през 2010г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;
3. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг”АД за дейността през 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД приема доклада на Одитния комитет за дейността през 2010г.;
4. Избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг”АД Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД избира за председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг”АД лице от състава на Съвета на директорите, предложено на заседанието на Общото събрание;
5. Приемане на Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД приема доклада на назначения регистриран одитор на дружеството за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
6. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от назначения регистриран одитор.
7. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД за дейността им през 2010г. Проект за решение: Общото събрание освобождава/неосвобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД за дейността им през 2010г.
8. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг”АД за 2011г. Проект за решение: Общото събрание избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ.

Всички акционери да се поканят по предвидения от закона ред да присъстват лично или чрез представители.
Капиталът на дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.
Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 27.05.2011г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 1 957 808 броя.
Имащи право да вземат участие и право на глас в общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 15.05.2011г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.
Всеки акционер има право по време на общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9:00 до 17.30 часа всеки работен ден.
Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа и приключва в 10:55 часа в деня на събранието. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
Съгласно изискванията на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството: www.sunnybeachbg.net.
Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к.Слънчев бряг/ общ.Несебър/ в сградата на Главна дирекция, ет.2 , всеки работен ден от 9:00 до 17.30 ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2011г., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.