Общо Събрание

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, 22.04.2016

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 22-ри април 2016г., от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;
  2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;
  3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг” АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за решения по т.1 Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност:

-       На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството: Златко Тодоров Димитров; Иво Симеонов Маринов; Константин Димов Лефтеров; Соня Маркова Енилова; Мариела Дамянова Павлова;

-       На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода от 01.01.2013г. - 31.12.2015г., в състав както следва: Златко Тодоров Димитров; Иво Симеонов Маринов; Константин Димов Лефтеров; Соня Маркова Енилова; Мариела Дамянова Павлова;

Предложение за решения по т.2: Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;

На основание чл. 221, т. 4, т.5 и т.11, във връзка с чл.240, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД:

2.1. избира за членове на Съвета на директорите:

2.1.1. Златко Тодоров Димитров, гр. Несебър, професионална квалификация – счетоводство и контрол;

2.1.2. Живко Иванов Табаков, гр. Бургас, професионална квалификация – туризъм;

2.1.3. Неделина Стоянова Ташева, гр. Несебър, професионална квалификация – туризъм;

2.1.4. Живко Димитров Димитров, гр. Бургас, професионална квалификация – право;

2.1.5. Лидия Благоева Иванова, гр. София, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

2.2. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

2.3. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

2.4. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД

2.5. Приложение към ИОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации и документи във връзка с чл.224, ал.2 от Търговския закон и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК;

Предложение за решения по т.3 Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг” АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението:

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД,  на основание чл. 244, ал.7 от Търговския закон, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 24-ти февруари 2016г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 08.04.2016г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14-ти май 2016г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

 Изпълнителен директор:       Златко Димитров