Покани

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, по искане на акционера Министерство на икономиката и енергетиката, притежаващ 75% от капитала на дружеството, СВИКВА извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.12.2013г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:


1.      Освобождаване членовете на съвета на дитекторите на дружеството.

Проект на решение: ОСА освобождава Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649, Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555 и Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 като членове на съвета на директорите на дружеството.

2.      Избор на членове на съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им.

Проект на решение: ОСА:

      избира за членове на съвета на директорите:

-      ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6404100446, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище" № 88, aп. 1, професионална квалификация - инженер;

-      ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ, ЕГН 6504300540, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Батак” № 25, ет. 5, професионална квалификация – магистър по право;

-      РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ,ЕГН 6404170628, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Отец Паисий" № 27, професионална квалификация – магистър по икономика и организация на туристическия бизнес;

-      СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 7804278075, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев" № 31-1, професионална квалификация - магистър по право;

-      ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ, ЕГН 5910280847, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Юри Венелин" № 40, вх. 3, ет. 6, ап. 11, професионална квалификация – икономика и организация на туризма;

      определя мандата на членове на съвета на директорите на 3 години;

      определя възнаграждението на членове на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, в сила от 01.01.2009 г. и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, в сила от 01.01.2009 г.

3.    Избор на лице, което да сключи от името на дружеството, договор с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: ОСА избира Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, който да сключи от името на дружеството договор с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

4. Освобождаване на одитния комитет, избор на нов одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД и определяне на възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет.

Проект за решение:

4.1.    Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД освобождава одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

4.2.   Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД избира одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

4.3.   Избира председател на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД, съгласно постъпилите предложения на ОСА.

4.4. Определя месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 80 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.